Giấy in sớ A3, A3s rồng chầu có ấn nền trắng

  • Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
  • Xuất xứ: Trung Tâm Khoa Học Tín Ngưỡng Việt Lạc Sớ
  • Đơn vị tính: Tờ
  • Số lượng: 1000/tập
  • Kích thước: 297×420mm, 297×470 mm
  • Đóng ấn: Có ấn
Danh mục: