Giấy in sớ rồng chầu

  • Hãng sản xuất: Việt Lạc Sớ
  • Xuất xứ: Trung Tâm Khoa Học Tín Ngưỡng Việt Lạc Sớ
  • Đơn vị tính: Tờ
  • Số lượng: 1000/tập
  • Kích thước: 30×80 mm
  • Lòng sớ: Rồng chầu
  • Đóng ấn: Không
Danh mục: